Gemeente wil deel van nieuwe hoogspanning nog steeds ondergronds

10 February 2024, 17:27 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Het Ridderkerks college van B&W: “Wij kunnen op diverse momenten invloed proberen uit te oefenen, maar de uiteindelijke beslissing is niet aan het college of de gemeenteraad”.

door Geert van Someren

Het college van B&W van Ridderkerk houdt vast aan het eerdere standpunt dat de eventueel aan te leggen hoogspanningsleiding tussen Geertruidenberg en Krimpen deels ondergronds moet in de gemeente. Dat in reactie op het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder Tennet gehanteerde uitgangspunt, dat dit soort verbindingen bovengronds wordt aangelegd tenzij het niet anders kan.

Dat laatste is volgens de gemeente Ridderkerk aan de hand door het kruisen van de leiding met het verkeersknooppunt Ridderkerk en de impact van een bovengrondse leiding op delen van de gemeente.

Besluiten landelijk

Duidelijk is volgens het college dat de uiteindelijke besluiten op landelijk niveau zullen worden genomen. Dat betreft niet alleen de aanleg maar ook de keus van het tracé. “Wij kunnen op diverse momenten invloed proberen uit te oefenen, maar de uiteindelijke beslissing is niet aan het college of gemeenteraad. In deze situatie is het dan ook van het grootste belang om alle ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen en waar mogelijk invloed uit te oefenen”, schrijft het college van B&W in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Zienswijzen

De gemeente heeft in een eerder stadium 23 zogenoemde zienswijzen ingediend op het plan. Op veruit de meeste zienswijzen is positief gereageerd, maar niet op alle. Zo vindt het college de corridor te smal in de gemeente: ”Dat blijft een punt van aandacht. De minimale maat wordt in deze specifieke corridor losgelaten. Nadrukkelijk zal bij mogelijk verdere uitwerking door ons scherp worden gekeken naar de mogelijke effecten van deze smallere corridor”. De gemeente blijft ook bezorgd over de maximaal toegestane kracht van het magnetisch veld bij woningen, scholen en kinderdagverblijven.

Hard gegeven

Wat verwondering wekt bij het college is de reactie op het verzoek van de gemeente om de vrijwaringszone buisleiding die in de structuurvisie staat, als afstandsbeperking mee te nemen. Dat zou eerst intern moeten worden besproken, staat in de reactie op die zienswijze. “De vrijwaringszone is wettelijk ruimtelijk vastgelegd en is een hard gegeven”, merkt het college op. “In de komende ambtelijk overleggen over de belemmeringenkaart zal dit nogmaals worden aangegeven dat er geen sprake is van vrijblijvendheid, maar dat de vrijwaringszone een gegeven is”.

Windturbines Rijerwaard

Een probleem zouden ook de drie geplande windturbines in Nieuw Reijerwaard kunnen zijn. Als daarvan een wiek ooit bij een ongeluk zou afbreken, mag die niet in aanraking komen met de hoogspanning. Daarbij moet door het ministerie een afweging worden gemaakt wat prioriteit dient te hebben, zo blijkt uit de reactie op de zienswijze van Ridderkerk. “Hierbij kan de situatie ontstaan dat reeds bestaande turbines zullen moeten wijken voor deze verbinding”. En dat geldt natuurlijk helemaal voor wel geplande, maar nog niet gerealiseerde turbines.

Zie ook: https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/zeer-stevige-taal-tegen-plan-voor-aanleg-hoogspanning en https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/schade-hoogspanningsleiding-meer-dan-evenredig-groot-