Meerderheid Waterschap achter motie groenbeleid VVD

25 October 2020, 12:45 uur
Lokaal
mainImage

In de Verenigde Vergadering van 14 oktober is de nieuwe Groenvisie geamendeerd door VVD Hollandse Delta. Naast de ambities van het waterschap op het gebied van groen, biodiversiteit en klimaat is ook aandacht voor externe effecten en schadebeperking van belang. “Bij deduurzame inrichting, het beheer en onderhoud van het waterschapsgroen wordt, in overleg met stakeholders, op een evenwichtige manier rekening gehouden met externe effecten, zoals de gevolgen van invasieve soorten/exoten en schade aan branches zoals recreatie en landbouw”.

De VVD Hollandse Delta vindt dat het groenbeleid realistisch moet zijn. Zo moeten Jacobskruiskruid, rode rivierkreeft en Japanse duizendknoop bestreden kunnen worden. De veiligheid van onze dijken en een goede water aan- en afvoer mogen namelijk niet in het gedrang komen. Het waterschap moet ook een goede buurman zijn voor recreatie en landbouw en schade dus voorkomen of beperken.

Het amendement kreeg brede steun in de vergadering.