Ridderkerks Dagblad | Lente in politiek Ridderkerk aangebroken

Lente in politiek Ridderkerk aangebroken

mainImage
Raadslid John Stip van Partij 18Plus heeft zich op de dag, waarop in Ridderkerk onder andere de begroting voor volgend jaar aan de orde is, zeer toepasselijk gekleed. Veel vrolijkheid is zijn deel.

door Geert van Someren

Tijdens de Algemene Beschouwingen en de behandeling van de begroting voor 2020, zijn de politieke partijen in Ridderkerk elkaar tegemoet gekomen. Op tal van terreinen vinden coalitie- en oppositiepartijen elkaar. In de politiek is de lente duidelijk al aangebroken. Van de 15 moties die ter stemming op tafel liggen, worden er maar twee verworpen. Maar liefst vijf stuks krijgen de instemming van alle elf fracties. Van die zijn er drie afkomstig van de oppositiepartijen PvdA en D66. De andere twee zijn afkomstig van de coalitiepartijen ChristenUnie en SGP. Wat ruimschoots geen instemming krijgt van de gemeenteraad in Ridderkerk is een voorstel van de PvdA om de verhoging van de afvalstoffenheffing niet in één keer door te voeren, maar die te spreiden over de komende paar jaar.

Een van de moties die unaniem de eindstreep haalt, is het voorstel van D66 om scholen er proactief op te wijzen op welke manier zij subsidie kunnen krijgen voor het vergroenen van hun schoolpleinen. Zes scholen hebben dat al gedaan. Ook de ChristenUnie scoort raad breed steun voor het verzoek aan het college, om na te gaan hoe de herindicatie van de zorgverlening aan cliënten met een stabiele aandoening of handicap kan worden vereenvoudigd.

Alleen de VVD stemt tegen de motie van Burger op 1 om na te gaan wat de kosten zijn van 25 extra AED’s in de openbare ruimte. Ook vraagt de motie het college zich in te zetten voor de coördinatie van de apparaten, hun locatie en de toegankelijkheid. Daarmee geeft de raad aan vraagtekens te zetten bij het besluit van het college alleen faciliterend te willen optreden.

Een meerderheid steunt een motie van het CDA, die aan het college vraagt om na te gaan of Ridderkerk voldoet aan de voorwaarden in het manifest ‘iedereen doet mee’ en indien mogelijk tot ondertekening daarvan over te gaan. Een krappe meerderheid steunt de christendemocraten in het verzoek om in het evenementenbeleid een jaarlijkse financiële bijdrage op te nemen voor een evenement op het Koningsplein. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van evenementen elders in Ridderkerk.

De SGP dient drie moties in, die alle drie worden aangenomen. Een daarvan is gericht op het zo veel mogelijk tegengaan van het gebruik van lachgas in Ridderkerk. Alle raadsleden zijn het eens met het uitgangspunt dat het gebruik van lachgas schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ook kan het volgens de politiek leiden tot onaanvaardbare risico’s in het verkeer en brengt het de openbare orde en de veiligheid in gevaar. Een raadsmeerderheid gaat akkoord met moties om een programma te maken voor de viering volgend jaar van 75 jaar vrijheid en de invoering van een Ridderkerks jeugdlintje.

Twee moties van Leefbaar Ridderkerk over een losloopgebied voor honden bij het Maxima College en de bestrijding van ratten en muizen kunnen op een kleine meerderheid van de gemeenteraad rekenen. Dit ondanks dat het college de aanname ontraadt. Een iets grotere meerderheid krijgt Partij 18Plus met de motie waarin het college wordt verzocht na te gaan hoe de opkomst in Ridderkerk bij verkiezingen kan worden verhoogd.

Een motie van de PvdA om te kijken naar de mogelijkheden om bij minima de kosten voor huisdieren en hulphonden te verlichten, krijgt de steun van alle raadsleden. Hetzelfde geldt voor de motie van de socialisten met het verzoek aan het college van B&W te onderzoeken hoe er meer aandacht kan komen voor zogeheten natuur-inclusief bouwen. Dat moet de biodiversiteit en de natuurwaarden bevorderen.


Foto: Geert van Someren