Ridderkerks Dagblad | Inwoners kunnen afvalcontainer teruggeven

Inwoners kunnen afvalcontainer teruggeven

mainImage

Op de eigen website maakt de gemeente Barendrecht bekend dat bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid er een spijtoptantenregeling komt voor mensen die in eerste instantie een container hebben geaccepteerd, maar er daana vanaf willen. Die kunnen deze dus aan de gemeente teruggeven. Ook geeft de gemeente op de eigen website toe dat mensen in Barendrechter de containers mogen weigeren, maar dan moeten ze wel zelf het papier- of het gft-afval wegbrengen. 

Op de website van de gemeente staat de volgende tekst:

Vraag: Ben ik verplicht de containers aan te nemen en een bruikleenovereenkomst aan te gaan voor deze containers of niet?
Bewoners van de laagbouw krijgen twee mini-containers voor afvalscheiding aan huis, één voor GFT en één voor papier. De mini-container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald en die voor papier eens in de vier weken.

Wanneer inwoners van Barendrecht dit (gescheiden) afval aan huis aanbieden, zijn zij verplicht om gebruik te maken van de mini-containers.
In de gemeente Barendrecht is in de Afvalstoffenverordening geregeld dat bepaalde huishoudelijke afvalstoffen, waaronder papierafval, afzonderlijk ingezameld moet worden. Voor GFT-afval vloeit deze verplichting (zelfs) rechtstreeks voort uit de Wet milieubeheer.  Het is op grond van de Afvalstoffenverordening verboden om de genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk aan te bieden.  De inwoners zijn dus verplicht het GFT- en papierafval in de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen- en/of voorzieningen aan te bieden. Daarmee is er in praktische zin sprake van een verplichting om de mini-containers af te nemen

De gemeente Barendrecht zal niet gaan afdwingen dat mensen een mini-container accepteren, maar we gaan onze standpunten wel aan mensen uitleggen en we gaan ze proberen te overtuigen. Want hiermee wordt een gezamenlijk belang gediend.

Dus, als inwoners gebruik willen maken van de service van de gemeente om elke twee weken het GFT-afval en elke vier weken het papier aan huis op te halen, dan is men verplicht hiervoor de mini-container te gebruiken.

De inwoners kunnen er ook voor kiezen om niet aan huis het gescheiden afval aan te bieden, maar om het zelf naar het afvalaanbiedstation te brengen. Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruikgemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen. GFT kan ook thuis gecomposteerd worden. Men moet wel kunnen aantonen dat men dit dan niet bij het restafval gooit. In dit geval is de mini-container niet nodig én niet verplicht.

We halen het gescheiden afval dan niet op. Men betaalt dan wel de volledige afvalstoffenheffing, ook voor het legen van de containers, maar men maakt er geen gebruik van.

Wie ervoor kiest om gebruik te maken van de mini-containers, kan er na een evaluatieperiode alsnog vanaf. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt echter dat slechts 3 tot 5 % van de inwoners van deze mogelijkheid om de mini-container terug te geven gebruik maakt.