VVD Ridderkerk: 'Waar is de openheid van 18Plus?'

mainImage
VVD Ridderkerk: 'Waar is de openheid van 18Plus?'

De vijf beoogde coalitiepartijen (18Plus, EVR, CDA, CU en SGP) hebben onlangs de overige partijen om inbreng gevraagd voor het op te stellen coalitieakkoord. De VVD antwoordde hierop middels een open brief.

De Ridderkerkse afdeling van de VVD maakte deze middels een brief, die dus ook onder de pers verspreid werd, kenbaar wat zij graag terug wilden zien in het coalitie-akkoord. Daarin spraken de lokale liberalen, bij monde van raadsleden Louis van der Spoel (foto links) en Edward Piena (foto rechts), ook hun verbazing uit over het gebrek aan transparantie. Vooral omdat Partij 18Plus als winnaar van de verkiezingen vooral openheid en transparantie voorstond, terwijl daar tot op dit moment volgens de VVD weinig van te bespeuren valt. Verder hoopt de VVD op het stopzetten van het opgestarte afvalplan, het inzetten van BOA's en het creëren van een railverbinding. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen behield de VVD de twee zetels die zij daarvoor ook al hadden.

De volledige inhoud van de brief leest u hieronder:

"Onlangs heeft u kenbaar gemaakt een coalitie te willen vormen zonder de VVD Ridderkerk. Wij betreuren dat, omdat wij de afgelopen jaren blijk hebben gegeven constructief mee te willen denken in het belang van de gehele Ridderkerkse samenleving.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken. De VVD Ridderkerk denkt namelijk niet in termen van oppositie en coalitie, maar wil dat de belangen van de Ridderkerkse inwoners en ondernemers optimaal worden bediend. Wij willen wonen in een Ridderkerk van de toekomst.

Met name Partij 18Plus heeft in de achterliggende jaren vanaf het begin het gebrek aan openheid en transparantie van de coalitie zeer nadrukkelijk aan de orde gesteld. Het bevreemdt de VVD fractie daarom zeer dat er geen enkele openheid en transparantie over de coalitievorming heeft plaatsgevonden. Integendeel. Juist ook omdat de kiezers een trendbreuk is beloofd, in het bijzonder door de lijsttrekker van Partij 18Plus. De VVD Ridderkerk spreekt de hoop uit dat die openheid en transparantie er nu eindelijk wel zal komen. Wij vinden dat de besluitvorming daadwerkelijk door een raadsdebat tot stand moet komen. Dus met wethouders op de publieke tribune en dat coalitiepartijen zonder angst durven af te wijken van een dichtgetimmerd coalitieakkoord.

Onnodig is het te zeggen dat de VVD Ridderkerk zoveel mogelijk van haar verkiezingsprogramma gerealiseerd zou willen zien. Wij zijn echter realistisch genoeg om te beseffen dat dit niet het uitgangspunt zal zijn van uw coalitieakkoord. Daarom beperken wij ons tot onze prioriteiten.

Wij dringen er op aan veiligheid in de breedste zin van het woord topprioriteit te geven!!! Wij willen leven in een Ridderkerk dat veilig is. Met een BOA (Bijzonder OpsporingsAmbtenaar) voor iedere wijk om hufterig gedrag te voor komen.

Het vastgestelde afvalbeleidsplan moet onmiddellijk stopgezet worden, omdat het draagvlak onder de bevolking geheel ontbreekt. Wij zijn voor een duurzaam afvalscheidingsbeleid, maar dagelijks wordt duidelijk dat het huidige plan volledig achterhaald is met allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden. Laat de krampachtige houding bij dit dossier van de vorige coalitie los en honoreer de oproep vanuit zeer veel inwoners om deze misstap terug te draaien.

De VVD Ridderkerk blijft hameren op een degelijk financieel beleid. De regel “nieuw voor oud” moet daarbij het uitgangspunt zijn. De VVD Ridderkerk vindt dat de lasten voor inwoners en bedrijven niet mogen stijgen. Wij dringen aan om de lasten te verlagen, zelfs al zou dit middels een eenmalige korting zijn, maar onze voorkeur gaat uit naar een structurele verlaging.

De VVD wil leven in een Ridderkerk dat bereikbaar is met inzet op een railverbinding naar Rotterdam. Juist omdat dat uitstekend past bij de ambitie van de raad tot optimale realistische duurzaamheid. Op korte termijn dreigt er al weer gesneden te worden in de dienstregelingen van het busvervoer in Ridderkerk. Een betrouwbare, snelle, duurzame en robuuste railverbinding is zeer noodzakelijk voor de toekomst van Ridderkerk.

Graag willen we afsluiten met de oproep om vooral alle Ridderkerkse inwoners en ondernemers te vertegenwoordigen en niet uitsluitend uw eigen achterban. Openheid en transparantie dienen daarbij voor op te staan.

Daarnaast gaan we er van uit dat wij van de coalitiepartijen een terugkoppeling krijgen wat er met onze inbreng gedaan is en hoe deze inbreng uiteindelijk verwoord is in het coalitieakkoord."


| Foto: Digitaal Dagblad