Reces voorbij: deze week starten de vergaderingen

mainImage
Reces voorbij: deze week starten de vergaderingen

De zomervakantie zit er op, ook voor de lokale politici. De commissies vergaderen op donderdag 6 september. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

Commissie samen leven
donderdag 6 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Opening en vaststelling van de agenda
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 21 en 28 juni 2018
Jaarverslag commissie bezwaarschriften
Verordening behandeling bezwaarschriften 2018
Raadsinformatiebrief d.d. 1 juni 2018 Afsluiten project verzakelijking Sport en Welzijn, op verzoek van de raadsleden mw. K. Kayadoe en mw. A.P.S. Ripmeester
Raadsinformatiebrief d.d. 1 juni 2018 met rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017
Raadsinformatiebrief Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' op verzoek van het raadslid dhr. J. Soffree (informatie-uitwisseling; meningsvorming)
Gevolgd door een aantal vaste punten

Commissie Samen wonen
donderdag 6 september om 20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis

Opening en vaststelling van de agenda
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 21 juni 2018
Actieplan Luchtkwaliteit 2018 – 2022 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad)
Raadsinformatiebrief d.d. 15 juni 2018 over de stand van zaken invoering afvalbeleid
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Paardenstal Pruimendijk ongenummerd
Gespreksnotitie Onderhoud huishoudschool op verzoek van de raadsleden mw. A.P.S. Ripmeester en dhr. M. Ouwens
Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen
U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd (0180-451.780).

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


Foto: Digitaal Dagblad