Nieuwe raad vergadert vanavond

mainImage
Nieuwe raad vergadert vanavond

Vanavond komt er meer duidelijkheid over de invulling van de wethoudersposten. Vorige week wilden de fractievoorzitters nog niets prijsgeven. Van de vijf voorgestelde kandidaten zullen er wellicht twee de functie parttime invullen. Ridderkerk had de afgelopen periode vier wethouders.

De gemeenteraad vergadert om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 in Ridderkerk.

Op de agenda staan de volgende punten:

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
3. Coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming
4. Verkiezing, benoeming (aanvaarding) en beëdiging wethouders
5. Eventueel onderzoek geloofsbrieven (bij ontstaan vacatures na benoeming wethouders uit raad) en toelating en beëdiging raadsleden
6. Voorstel om een eerste en tweede raadslid te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad
7. Voorstel om te voorzien in de vacatures in bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen
8. Voorstel om de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 vast te stellen, de raadscommissies in te stellen en hun (plv.) voorzitters te benoemen
9. Voorstel om twee raadsleden aan te wijzen tot lid van de commissie voor de behandeling van klachten tegen de gemeenteraad of de griffier
10. Voorstel om de leden van de Werkgeverscommissie griffie te benoemen
11. Niet-ontvankelijk verklaren bezwaren tegen raadsbesluit inzake Ontbrekende afscherming (‘gat’) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West
12. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de wethouders en eventueel nieuwe raadsleden te feliciteren.


Foto: Digitaal Dagblad