Gemeenteraad weer van start

mainImage
Gemeenteraad weer van start

De commissies vergaderden al en komende donderdag gaat ook de gemeenteraad weer aan het politieke jaar beginnen.

Op donderdag 20 september begint de vergadering om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 mei, 14 juni, 5 juli en 10 juli 2018
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie.
5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Paardenstal Pruimendijk ongenummerd
6. Actieplan Luchtkwaliteit 2018 - 2022
7. Verordening behandeling bezwaarschriften 2018
8. Benoeming lid commissie onderzoek geloofsbrieven
9. Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2018
10. Afdoening motie 2017-139 Tiny Houses

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks vol- gen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden via www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.


Foto: Digitaal Dagblad