Donderdag commissievergadeingen gemeente

mainImage
Donderdag commissievergadeingen gemeente

Op donderdag 21 juni vergaderen de commissies Samen leven en Samen wonen in het gemeentehuis. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Op de agenda's staan de volgende onderwerpen.

Commissie Samen leven
Donderdag 21 juni om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Opening en vaststelling van de agenda
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 22 mei 2018 en 4 juni 2018
RKC Rapport Decentralisatie van de zorg
Zienswijze gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond
Aanvraag Vangnetuitkering voor tekort Rijksbijdrage BUIG
Scenario’s aanbesteding doelgroepenvervoer
Raadsinformatiebrief Rapportages Bijtincidenten 2016-2017

Commissie Samen wonen
Donderdag 21 juni om 20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.

Opening en vaststelling van de agenda
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 4 juni 2018
Beantwoording vragen inzake afvalbeleid
Aankoop gronden De Nes
Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2018
Voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat 2, 12, 24, 26 en 36
Zienswijze programmabegroting NRIJ 2019

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen
U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd, telefoon (0180) 451 780.


Foto: Digitaal Dagblad