De raad vergadert op donderdag 18 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen

*Opening en vaststelling agenda
*Vragenuur voor raadsleden
*Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
*Vaststelling bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 – 184
*Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein
*Ontwerp strategische beleidsplan 2019 – 2022 van de politie eenheid Rotterdam
*Vennootschapsbelasting 2018 – 2022
Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.